Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

WAŻNE!

  • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.
  • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie

 

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w OPS:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie

ul. Odrodzenia 31,

59-140 Chocianów:

Centrala: 76 8185 151

e-mail: sekretariat@ops.chocianow.pl

 

Załączniki:

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc

Wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx

Wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Patrycja Piec
(2022-08-23 13:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki